Privacyverklaring Morpho Detachering BV

Algemeen over de privacyverklaring

Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van onze kandidaten, medewerkers, zakelijke relaties en bezoekers van onze website. Morpho gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan eisen conform de privacywet AVG/GDPR.

Wie zijn wij?

Morpho is statutair gevestigd te ‘s- Gravenhage, President Kennylaan 19, 2517 JK en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u een email stuurt met daarin uw persoonlijke gegevens met als doel gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij contact met u zoeken om te bespreken of er een wens is van onze dienstverlening gebruik te maken met inachtneming van dit Privacybeleid. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens verwijderen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder detachering, Werving & Selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Indien er een arbeidsrelatie wordt aangegaan worden de persoonsgegevens uit het voorgaande punt uitgebreid met, onder andere, uw BSN, bankrekeninggegevens en ID-bewijs. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd; 
 2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.;
 3. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 
 4. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; 
 5. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 6. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen; 
 7. voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole 
 8. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; 
 9. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen 
 10. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Morpho kan uw persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (zoals pensioenuitvoerder en leasemaatschappij), overheidsinstanties, andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel. Hierbij worden te allen tijde enkel relevante persoonsgegevens gedeeld. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

Bij aanmelding: 

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 

Op het moment dat u voor Morpho kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening. Indien u voor Morpho kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. Morpho legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Morpho heeft gewerkt) 

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot uiterlijk 2 jaar na het laatste contact indien u niet voor Morpho heeft gewerkt. U krijgt na deze periode nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon en kunt u worden uitgeschreven. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd. 

Indien u voor Morpho werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband, indien deze niet vallen onder de persoonsgegevens waarbij een wettelijke bewaartermijn opgelegd is ten behoeve van belastingdienst, claims, audits en/of andere verplichtingen. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Morpho. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Morpho overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties ; contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Morpho verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen: 

(1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en 

(2) een zakelijke relatie te onderhouden en 

(3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: 

namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Morpho kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van Morpho, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Morpho hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Morpho heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. UW RECHTEN Inzage en/of wijzigen en/of verwijderen gegevens.

Voor kandidaten, zzp’ers, uitzendkrachten en zakelijke relaties:

U heeft recht op inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Morpho. Voor overige relaties: U hebt recht op inzage, wijziging en/of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens tenzij wij op grond van de wettelijke regelingen gehouden zijn deze geregistreerd te houden. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Morpho. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiligingsbeleid

Morpho doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Morpho met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek:

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Morpho dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via ruurtje@morpho.nu of Morpho, President Kennedylaan 19, 2517 JK, ‘s- Gravenhage. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 070- 8200012. Voorts kunt u zich bij klachten wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Morpho. Vermeld daarbij naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

Morpho kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Morpho. Deze versie is aangepast in november 2019.